Có rất nhiều thắc mắc gửi về cho chúng tôi về việc phân chia di sản thừa kế khi kết hôn, mà chưa có giấy đăng ký kết hôn thì được có được phân chia di sản thừa kế không?

 Phân chia di sản thừa kế

Phân chia di sản thừa kế khi chưa đăng ký kết hôn

Vntuvanluat đã tham khảo các văn bản hướng quy định trong trường hợp nam, nữ kết hôn nhưng chưa có giấy đăng ký kết hôn. Về mặt pháp luật trường hợp này chưa được pháp luật công nhận là vợ chồng. Vì vậy rất khó để phân chia di sản thừa kế trong trường hợp chưa đăng ký kết hôn. 

Trường hợp ly hôn thì việc phân chia di sản thừa kế sẽ gặp khó khăn trong vấn đề gì? Tham khảo thêm: Phân chia di sản thừa kế khi ly hôn.

Một số trường hợp về luật hôn nhân như sau:

- Nam, nữ sống chung với nha từ trước ngày 3/1/1987 (bạncó thể đọc thêm về ngày Luật Hôn nhân và Gia đình năm 1986) thì được coi là vợ chồng.

- Hoặc trước ngày 1/1/2001, có thể đăng ký kết hôn trong thời hạn hai năm (tham khảo Nghị quyết 35/2000/QH10 hướng dẫn thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 về đăng ký kết hôn)

Vì vậy trong việc phân chia di sản thừa kế trong trường hợp chưa có giấy đăng ký kết hôn được Nghị quyết số 01/2003/NQ-HĐTP - TAND Tối cao hướng dẫn như sau:

+ Trường hợp quan hệ vợ chồng được xác lập trước ngày 3/1/1987, nếu có một bên chết trước thì bên còn sống được hưởng di sản của bên chết để lại theo quy định của pháp luật về thừa kế. Tham khảo thêm về

+ Trường hợp nam và nữ chung sống với nhau như vợ chồng từ ngày 3/1/1987 đến ngày 1/1/2001 mà có đủ điều kiện theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 thì có nghĩa vụ đăng ký kết hôn trong thời hạn 2 năm, kể từ ngày 1/1/2001 đến ngày 1/1/2003.

Nếu đến trước ngày 1/1/2003 mà có một bên vợ hoặc chồng chết trước thì bên chồng hoặc vợ còn sống được hưởng di sản của bên chết để lại theo quy định của pháp luật về thừa kế. 

Trong trường hợp sau ngày 1/1/2003 họ vẫn chưa đăng ký kết hôn mà có một bên vợ hoặc chồng chết trước và có tranh chấp về thừa kế thì trong khi chưa có quy định mới của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, tùy từng trường hợp mà Tòa án xử lý như sau: 

Tác giả: Vntuvanluat.com