Vi phạm hành chính là lỗi do cá nhân, tổ chức vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm. 

 

Bạn hiểu thế nào về “xử phạt hành chính”?

Theo khoản 1 Điều 21 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, các hình thức xử phạt bao gồm:

  1. a) Cảnh cáo
  2. b) Phạt tiền
  3. c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn
  4. d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính (sau đây gọi chung là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính)
  5. đ) Trục xuất.

Theo khoản 2, khoản 3 Điều 21 Luật Xử lý vi phạm hành chính, cảnh cáo và phạt tiền là hình thức xử phạt chính. Các hình thức xử phạt còn lại có thể là bổ sung hoặc hình phạt chính.

Mỗi vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm chỉ bị áp dụng một hình thức xử phạt chính, song có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung. Hình thức xử phạt bổ sung chỉ được áp dụng kèm theo hình thức xử phạt chính.

Xem thêm:

Hình phạt cảnh cáo được áp dụng với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ và do người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện.

Mức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính từ 50.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 100.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng đối với tổ chức, trừ trường hợp một số trường hợp trong lĩnh vực thuế hay sở hữu trí tuệ...